Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego elementów wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

 
 


 
 

 
 


 
 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, artystycznym,
wizualnym i ekonomicznym koncepcji wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej.
Koncepcję wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej powinna cechować wysoka jakość wystroju,
również w zakresie detalu. W projekcie należy uwzględnić myśl projektową nadającą obiektowi
niepowtarzalność i oryginalność podkreślającą jego wysoką rangę.
Należy zapewnić zgodność projektowanej koncepcji z założeniami ideowymi i symbolicznymi
ŚOB stanowiącymi oraz innymi już przyjętymi koncepcjami, bądź zainstalowanymi elementami
przedstawionymi w załącznikach merytorycznych do Regulaminu.
W procesie projektowania należy się kierować właściwym odczytaniem i zrozumieniem
architektury wnętrza.
Należy zwrócić szczególną uwagę na światło wewnątrz obiektu architektury (naturalne i sztuczne)
i wykorzystać jego walory i potencjał tego światła dla stworzenia klimatu sakralnego,
tak w zakresie nastroju, jak i w obszarze symboliki religijnej oraz zapewnić zgodność z projektem
akustyki wnętrza obiektu.
Koncepcje powinny odpowiadać programowi ideowemu wnętrza Świątyni, jak również kanonom piękna
wystroju wnętrz chrześcijańskiej architektury sakralnej oraz wpasowywać się w istniejącą przestrzeń.
Rozwiązania powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu.

 
 


 
 

The purpose of the Competition is to select the best architectural, artistic,
Visual and economic concept of the interior decoration of the Temple of Divine Providence.
The concept of the interior design of the Temple of Divine Providence should be characterised
by a high quality of interior design that should also apply to details.
The design should reflect a project concept that renders the building
structure unique and original while emphasizing its high importance.
The design concept should conform to the ideas and symbolic assumptions of the
TDP in place and other previously adopted concepts or the elements that
have been installed and which are presented in the substantive attachments to the Rules.
During the design process, the guiding idea should be to rightly interpret and
understand the interior architecture. Special attention should be paid to the light
inside the architectural structure (natural and artificial) and this light’s qualities and
potential should be used to create a sacral ambiance, both in terms of the atmosphere
and the religious symbolism.
Care should also be taken to ensure that the interior design conceptconforms to the
acoustic design of the interior. The concept should correspond to the ideas programme
of the Temple’s interior and to the canons of beauty of interior decoration
of Christian sacral architecture and should fit into the existing space. The solutions
should account for the tradition and the rank of the site, its role on the city and the regional scale

 
 


 
 

 
 


 
 


 
 

Regulamin konkursu // Competition Rules

POBIERZ PDF

KONKURS JEDNOETAPOWY, WIELOCZĘŚCIOWY na opracowanie PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZA ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ W WARSZAWIE

DOWNLOAD PDF

SINGLE STAGE, MULTIPART COMPETITION for A CONCEPTUAL DESIGN OF INTERIOR DECORATION ELEMENTS OF THE TEMPLE OF DIVINE PROVIDENCE IN WARSAW

 
 


 
 

  • Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w Konkursie, prace konkursowe oraz wszelkie inne składane przez uczestników Konkursu dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia sporządzone w innym języku powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski, podpisanym przez uczestnika Konkursu lub jego pełnomocnika.

  • The Competition is run in the Polish language. Applications to enter the Competition, representations and documents that confirm that conditions for participation in the Competition have been met, Competition entries and any other documents submitted by Competition participants should be drawn up in the Polish language.

Documents and representations drawn up in a different language should be submitted together with a Polish translation thereof signed by a Competition participant or his/her attorney-in-fact.

 
 


 

 

Sąd Konkursowy // Competition Jury

bp RAFAŁ MARKOWSKI

Przewodniczący Sądu, Archidiecezja Warszawska

Krzysztof Ingarden

architekt, sędzia SARP

BP Michł Janocha

Archidiecezja Warszawska

Ewa Kuryłowicz

architekt, sędzia SARP

Andrzej Gaczoł

architekt, Politechnika Krakowska

Hanna Pstrągowska-Dubiel

Artysta malarz

Wojciech Szymborski

architekt, projektant ŚOB

Ks. Tadeusz Aleksandrowicz

Kustosz Sanktuarium – Parafia Opatrzności Bożej

Lucjan Orzech

Artysta malarz

Piotr Gaweł

Centrum Opatrzności Bożej

Marcin Adamczewski

Archidiecezja Warszawska

 
 


 
 

Komunikacja z uczestnikami konkursu/ Communication with Competition participants:
Osobą uprawnioną do kontaktów z uczestnikami Konkursu jest: Sekretarz organizacyjny konkursu Paweł Kurtyka. Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres:
Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu
ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa lub e-mail: konkurs@centrumopatrznosci.pl
Person authorised to contact the Competition participants: Promoter’s Secretary of the Competition Paweł Kurtyka. All correspondence connected with the Competition should be addressed to: (Centre of Divine Providence – the Nation’s Votive Offering) ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, or
e-mail: konkurs@centrumopatrznosci.pl

 
 


 
 

Pliki do pobrania/ Files to Download:
POBIERZ (docx) (pdf) F1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
DOWNLOAD (docx) (pdf) F1 APPLICATION TO ENTER THE COMPETITION
POBIERZ (docx) (pdf) F2 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA KONKURSU SAMODZIELNIE BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONKURSIE
DOWNLOAD (docx) (pdf) F2 THE POWER OF ATTORNEY- INDEPENDENTLY
POBIERZ (docx) (pdf) F3 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONKURSIE
DOWNLOAD (docx) (pdf) F3 THE POWER OF ATTORNEY- JOINTLY
POBIERZ PDF (docx) (pdf) F4 POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ
DOWNLOAD (docx) (pdf) F4 ACKNOWLEDGEMENT OF SUBMISSION OF A COMPETITION ENTRY
POBIERZ (docx) (pdf) F5 KARTA IDENTYFIKACYJNA
DOWNLOAD (docx) (pdf) F5 IDENTIFICATION CARD
POBIERZ (docx) (pdf) F6 WYKAZ USŁUG DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
DOWNLOAD (docx) (pdf) F6 LIST OF SERVICES
POBIERZ (docx) (pdf) F7 WYKAZ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE PROJEKTOWYM
DOWNLOAD (docx) (pdf) F7 LIST OF PERSONS
POBIERZ (docx) (pdf) F8 INFORMACJA O PLANOWANYCH KOSZTACH WYKONANIA PRAC
DOWNLOAD (docx) (pdf) F8 INFORMATION ABOUT PLANNED COST
POBIERZ (docx) (pdf) F9 WZÓR UMOWY – PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
DOWNLOAD (docx) (pdf) F9 AGREEMENT OF ASSIGMENT OF THE AUTHOR’S PROPRIETARY RIGHTS
POBIERZ (docx) (pdf) M1 PROGRAM IDEOWY WNĘTRZA ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ – WYTYCZNE KOMISJI DS. WYRAZU ARTYSTYCZNEGO WNĘTRZA ŚOB
DOWNLOAD (docx) (pdf) M1 IDEAS PROGRAMME OF THE INTERIOR GUIDELINES OF THE COMMISSION FOR THE ARTISTIC EXPRESSION OF THE INTERIOR OF THE TEMPLE OF DIVINE PROVIDENCE TO
POBIERZ (docx) (pdf) M2 IDEA I SYMBOLIKA W ARCHITEKTURZE ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ, OPIS INWESTYCJI
DOWNLOAD (docx) (pdf) M2 IDEA AND SYMBOLISM IN SACRED ARCHITECTURE OF THE TEMPLE OF DIVINE PROVIDENCE BUILT IN WILANÓW
POBIERZ (zip) M3 RZUTY I PRZEKROJE OBIEKTU WRAZ Z OPISEM ELEMENTÓW
DOWNLOAD (zip) M3 OBJECT GROUND FLOOR PLANS AND SCECTIONS WITH DESCRIPTION OF ELEMENTS
POBIERZ (zip) M4 PROJEKT AKUSTYCZNY WNĘTRZA ŚOB
DOWNLOAD (zip) M4 TECHNOLOGY OF INTERIOR ACOUSTICS
POBIERZ (zip1) (zip2) M5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I TECHNICZNA
DOWNLOAD (zip1) (zip2) M5 PHOTO AND TECHNICAL DOCUMENTATION