Konkurs na opracowanie projektu koncepcyjnego elementów wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

 


 

 


20.08.2019

Komunikat dotyczący wyników konkursu jednoetapowego, wieloczęściowego na projekt koncepcyjny elementów wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

1. Do konkursu zostało zakwalifikowanych 21 pracowni.

2. Złożyło swoje prace 14 pracowni.  
Wpłynęło: 
-w Części I (wnętrze główne) 13 prac;
– w Części II (kaplica Maryjna) 3 prace;
– w Części III (kaplica Adoracyjna) 3 prace;
– w Części IV (kaplica Pokutna) 4 prace;
– w Części V (kaplica Zmartwychwstania/ Grobu Pańskiego) 4 prace.  

3. Sąd Konkursowy zdecydował, iż w żadnej z części nie przyzna I nagrody.

4. Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu następujących nagród:

a) W Części I przyznano dwie równorzędne II nagrody. Nagrody te otrzymują zespoły w składzie:
– Stanisław Niemczyk, Mateusz Środoń, Andrzej Mikulski, Agnieszka Niemczyk-Janik, Anna Niemczyk – Wojtecka;
– Sylwester Piędziejewski, Maciej Latoszek, Urszula Konowrocka, Paweł Pogorzelski.

Zgodnie z regulaminem konkursu dla każdej z nagród przeznaczono po 30 000 zł.

b) W Części I Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu wyróżnień po 10.000 zł każde dla zespołów:
– Adam Brincken, Maciej Zychowicz, Jakub Zychowicz, Kamil Kuzko, Grzegorz Biliński, Alicja Duzel-Bilińska, Adrianna Oprychał;
– Fundacji Ars Restituta w składzie: Maciej Bonawentura Pawlicki, Jan Pawlicki, Sviatoslaw Vladyka.

c) W Części II nie zdecydowano o przyznaniu nagród i wyróżnień.

d) W Części III nie zdecydowano o przyznaniu nagród i wyróżnień.
e) W Części IV nie zdecydowano o przyznaniu nagród i wyróżnień.

f) W Części V zdecydowano o przyznaniu II nagrody dla pracy zespołu w składzie:
– Jan Wojciechowski, Małgorzata Zagłoba, Jan Buczek, Szymon Węglowski, Anna Zielińska, Aleksandra Krzyżanowska, Justyna Klecha, Aleksandra Molenda, Dominik Harpula, Katarzyna Anna Kowal, Mikołaj Ciszewski, Bartosz Wronikowski, Karolina Maksymiuk, Hubert Dolinkiewicz, Katarzyna Michnowska
Nie przyznano wyróżnień w tej części.
g) Wyniki konkursu zostały zatwierdzone przez Organizatorów.


 

Organizator pragnie poinformować uczestników, iż ostateczny, nieprzekraczalny termin na składanie prac konkursowych ustalony został na dzień 24.04.2019 r. do godziny 15:00, za pokwitowaniem złożenia pracy. Istnieje możliwość osobistego złożenia pracy Konkursowej na miejscu w Świątyni Opatrzności Bożej w Punkcie Informacyjnym czynnym od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-17.00 oraz w niedzielę w godzinach 10.00-18.00


 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, artystycznym,
wizualnym i ekonomicznym koncepcji wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej.
Koncepcję wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności Bożej powinna cechować wysoka jakość wystroju,
również w zakresie detalu. W projekcie należy uwzględnić myśl projektową nadającą obiektowi
niepowtarzalność i oryginalność podkreślającą jego wysoką rangę.
Należy zapewnić zgodność projektowanej koncepcji z założeniami ideowymi i symbolicznymi
ŚOB stanowiącymi oraz innymi już przyjętymi koncepcjami, bądź zainstalowanymi elementami
przedstawionymi w załącznikach merytorycznych do Regulaminu.
W procesie projektowania należy się kierować właściwym odczytaniem i zrozumieniem
architektury wnętrza.
Należy zwrócić szczególną uwagę na światło wewnątrz obiektu architektury (naturalne i sztuczne)
i wykorzystać jego walory i potencjał tego światła dla stworzenia klimatu sakralnego,
tak w zakresie nastroju, jak i w obszarze symboliki religijnej oraz zapewnić zgodność z projektem
akustyki wnętrza obiektu.
Koncepcje powinny odpowiadać programowi ideowemu wnętrza Świątyni, jak również kanonom piękna
wystroju wnętrz chrześcijańskiej architektury sakralnej oraz wpasowywać się w istniejącą przestrzeń.
Rozwiązania powinny uwzględniać tradycję i rangę miejsca, jego rolę w skali miasta i regionu.

 


 

The purpose of the Competition is to select the best architectural, artistic,
Visual and economic concept of the interior decoration of the Temple of Divine Providence.
The concept of the interior design of the Temple of Divine Providence should be characterised
by a high quality of interior design that should also apply to details.
The design should reflect a project concept that renders the building
structure unique and original while emphasizing its high importance.
The design concept should conform to the ideas and symbolic assumptions of the
TDP in place and other previously adopted concepts or the elements that
have been installed and which are presented in the substantive attachments to the Rules.
During the design process, the guiding idea should be to rightly interpret and
understand the interior architecture. Special attention should be paid to the light
inside the architectural structure (natural and artificial) and this light’s qualities and
potential should be used to create a sacral ambiance, both in terms of the atmosphere
and the religious symbolism.
Care should also be taken to ensure that the interior design conceptconforms to the
acoustic design of the interior. The concept should correspond to the ideas programme
of the Temple’s interior and to the canons of beauty of interior decoration
of Christian sacral architecture and should fit into the existing space. The solutions
should account for the tradition and the rank of the site, its role on the city and the regional scale

 


 

 


 


 

Regulamin konkursu // Competition Rules

POBIERZ PDF

KONKURS JEDNOETAPOWY, WIELOCZĘŚCIOWY na opracowanie PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZA ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ W WARSZAWIE

DOWNLOAD PDF

SINGLE STAGE, MULTIPART COMPETITION for A CONCEPTUAL DESIGN OF INTERIOR DECORATION ELEMENTS OF THE TEMPLE OF DIVINE PROVIDENCE IN WARSAW

 


 

 • Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w Konkursie, prace konkursowe oraz wszelkie inne składane przez uczestników Konkursu dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia sporządzone w innym języku powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski, podpisanym przez uczestnika Konkursu lub jego pełnomocnika.

 • The Competition is run in the Polish language. Applications to enter the Competition, representations and documents that confirm that conditions for participation in the Competition have been met, Competition entries and any other documents submitted by Competition participants should be drawn up in the Polish language.

Documents and representations drawn up in a different language should be submitted together with a Polish translation thereof signed by a Competition participant or his/her attorney-in-fact.

 


 

 

Sąd Konkursowy // Competition Jury

bp RAFAŁ MARKOWSKI

Przewodniczący Sądu, Archidiecezja Warszawska

Krzysztof Ingarden

architekt, sędzia SARP

bp Michał Janocha

Archidiecezja Warszawska

Ewa Kuryłowicz

architekt, sędzia SARP

Andrzej Gaczoł

architekt, Politechnika Krakowska

Hanna Pstrągowska-Dubiel

Artysta malarz

Wojciech Szymborski

architekt, projektant ŚOB

Ks. Tadeusz Aleksandrowicz

Kustosz Sanktuarium – Parafia Opatrzności Bożej

Lucjan Orzech

Artysta malarz

Piotr Gaweł

Centrum Opatrzności Bożej

Marcin Adamczewski

Archidiecezja Warszawska

 


 

Komunikacja z uczestnikami konkursu/ Communication with Competition participants:
Osobą uprawnioną do kontaktów z uczestnikami Konkursu jest: Sekretarz organizacyjny konkursu Paweł Kurtyka. Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres:
Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu
ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa lub e-mail: konkurs@centrumopatrznosci.pl
Person authorised to contact the Competition participants: Promoter’s Secretary of the Competition Paweł Kurtyka. All correspondence connected with the Competition should be addressed to: (Centre of Divine Providence – the Nation’s Votive Offering) ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, or
e-mail: konkurs@centrumopatrznosci.pl

 


 

Pliki do pobrania/ Files to Download:
POBIERZ (docx) (pdf) F1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
DOWNLOAD (docx) (pdf) F1 APPLICATION TO ENTER THE COMPETITION
POBIERZ (docx) (pdf) F2 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA KONKURSU SAMODZIELNIE BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONKURSIE
DOWNLOAD (docx) (pdf) F2 THE POWER OF ATTORNEY- INDEPENDENTLY
POBIERZ (docx) (pdf) F3 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO REPREZENTOWANIA UCZESTNIKA KONKURSU WSPÓLNIE BIORĄCEGO UDZIAŁ W KONKURSIE
DOWNLOAD (docx) (pdf) F3 THE POWER OF ATTORNEY- JOINTLY
POBIERZ PDF (docx) (pdf) F4 POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ
DOWNLOAD (docx) (pdf) F4 ACKNOWLEDGEMENT OF SUBMISSION OF A COMPETITION ENTRY
POBIERZ (docx) (pdf) F5 KARTA IDENTYFIKACYJNA
DOWNLOAD (docx) (pdf) F5 IDENTIFICATION CARD
POBIERZ (docx) (pdf) F6 WYKAZ USŁUG DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
DOWNLOAD (docx) (pdf) F6 LIST OF SERVICES
POBIERZ (docx) (pdf) F7 WYKAZ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE PROJEKTOWYM
DOWNLOAD (docx) (pdf) F7 LIST OF PERSONS
POBIERZ (docx) (pdf) F8 INFORMACJA O PLANOWANYCH KOSZTACH WYKONANIA PRAC
DOWNLOAD (docx) (pdf) F8 INFORMATION ABOUT PLANNED COST
POBIERZ (docx) (pdf) F9 WZÓR UMOWY – PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
DOWNLOAD (docx) (pdf) F9 AGREEMENT OF ASSIGMENT OF THE AUTHOR’S PROPRIETARY RIGHTS
POBIERZ (docx) (pdf) M1 PROGRAM IDEOWY WNĘTRZA ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ – WYTYCZNE KOMISJI DS. WYRAZU ARTYSTYCZNEGO WNĘTRZA ŚOB
DOWNLOAD (docx) (pdf) M1 IDEAS PROGRAMME OF THE INTERIOR GUIDELINES OF THE COMMISSION FOR THE ARTISTIC EXPRESSION OF THE INTERIOR OF THE TEMPLE OF DIVINE PROVIDENCE TO
POBIERZ (docx) (pdf) M2 IDEA I SYMBOLIKA W ARCHITEKTURZE ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ, OPIS INWESTYCJI
DOWNLOAD (docx) (pdf) M2 IDEA AND SYMBOLISM IN SACRED ARCHITECTURE OF THE TEMPLE OF DIVINE PROVIDENCE BUILT IN WILANÓW
POBIERZ (zip) M3 RZUTY I PRZEKROJE OBIEKTU WRAZ Z OPISEM ELEMENTÓW
DOWNLOAD (zip) M3 OBJECT GROUND FLOOR PLANS AND SCECTIONS WITH DESCRIPTION OF ELEMENTS
POBIERZ (zip) M4 PROJEKT AKUSTYCZNY WNĘTRZA ŚOB
DOWNLOAD (zip) M4 TECHNOLOGY OF INTERIOR ACOUSTICS
POBIERZ (zip1) (zip2) (zip3) (zip4) M5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I TECHNICZNA
DOWNLOAD (zip1) (zip2) (zip3) (zip4) M5 PHOTO AND TECHNICAL DOCUMENTATION

 

Odpowiedzi na pytania i komunikaty Zamawiającego
04.07.2018

Dnia 8.06.2018 r. upłynął termin składania pytań do zapisów regulaminu Konkursu (treść regulaminu oraz załączniki formalne F1-F11). Informujemy, że nie otrzymaliśmy pytań z tego zakresu.


13.07.2018
W związku z pkt 5.1 Regulaminu konkursu Pełnomocnik Archidiecezji Warszawskiej ds. Konkursu BP Rafał Markowski imieniu Zamawiającego dokonał zmiany zapisów regulaminu w zakresie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz pozostałych terminów. Nowy terminarz przedstawia tabela:

1.       Harmonogram konkursu

Lp. ZADANIE/ETAP TERMIN*
7.4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 30.09.2018
7.5. Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych 10.10.2018
7.6 Nieprzekraczalny termin na składanie pytań do załączników merytorycznych Regulaminu dla dopuszczonych do udziału w Konkursie (zał. M1- M5) 25.10.2018
7.7 Termin publikacji odpowiedzi na pytania do załączników merytorycznych Regulaminu 20.11.2018
7.8 Termin złożenia prac konkursowych 20.04.2019
7.9 Rozstrzygnięcie Konkursu 20.05.2019
7.10 Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, prezentacja nagrodzonych prac 23.05.2019
7.11 Otwarcie wystawy pokonkursowej, wypłata nagród 02.06.2019

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, które wpłynęły do Sekretarza Konkursu uważane są za przesłane i będą badane zgodnie z zapisami Regulaminu. Zawiadomienia do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszenia do złożenia prac konkursowych zostaną przesłane uczestnikom w terminie do 10.10.2018 r. Do dnia 30.09.2018 przesłane wnioski mogą podlegać uzupełnieniom i zmianom zgodnie z pkt 18 Regulaminu.


03.10.2018
W związku z pytaniem do załączników merytorycznych konkursu o rysunki przedstawiające  zwymiarowane rysunki kaplic publikujemy plik KAPLICE _1.2.3.4.5.dwg, który staje się składową częścią dokumentacji udostępnionej w Konkursie


10.10.2018
W związku z dużą ilością zgłoszeń Pełnomocnik Archidiecezji Warszawskiej ds. Konkursu BP Rafał Markowski imieniu Zamawiającego dokonał zmiany zapisów regulaminu na podstawie pkt 5.1 Regulaminu konkursu. Zmiana zapisów regulaminu dotyczy zakresu: terminu wysłania zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych oraz terminu na składanie pytań do załączników merytorycznych Regulaminu dla dopuszczonych do udziału w Konkursie (zał. M1- M5).

1.       Harmonogram konkursu

Lp. ZADANIE/ETAP TERMIN*
7.4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 30.09.2018
7.5. Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych 17.10.2018
7.6 Nieprzekraczalny termin na składanie pytań do załączników merytorycznych Regulaminu dla dopuszczonych do udziału w Konkursie (zał. M1- M5) 31.10.2018
7.7 Termin publikacji odpowiedzi na pytania do załączników merytorycznych Regulaminu 20.11.2018
7.8 Termin złożenia prac konkursowych 20.04.2019
7.9 Rozstrzygnięcie Konkursu 20.05.2019
7.10 Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, prezentacja nagrodzonych prac 23.05.2019
7.11 Otwarcie wystawy pokonkursowej, wypłata nagród 02.06.2019

20.11.2018
W związku z dużą ilością pytań na podstawie pkt 5.1 Regulaminu konkursu Zamawiający dokonuje zmiany zapisów regulaminu w zakresie terminu publikacji odpowiedzi na pytania do załączników merytorycznych Regulaminu. Termin zostaje przesunięty do dnia 10.12.2018.

10.12.2018
W związku z zadanym pytaniem Zamawiający udostępnia:

 1. Rysunek w formacie CAD rzutu posadzki ŚOB
 2. Rysunek CAD układu posadzki wokół ołtarza
 3. Rysunki CAD ściany ołtarzowej.
 4. Rysunek CAD przekrojów AA i BB przez budynek ŚOB”
  Pliki do pobrania
 • W związku z zadanym pytaniem Zamawiający udostępnia posiadany model 3d Świątyni Opatrzności Bożej
  Plik do pobrania

15.01.2019

 1. „W związku z dostrzeżoną nieścisłością w regulaminie Organizator precyzuje zapis regulaminu zmieniając pkt 8. z treści „Część V obejmuje Kaplicę Grobu Pańskiego w Świątyni Opatrzności Bożej” na treść zachowującą zgodność z programem ideowym (zał. M1)  „Część V obejmuje Kaplicę Zmartwychwstania w Świątyni Opatrzności Bożej”
 2. „W związku z pozyskanymi informacjami ze strony użytkownika wnętrza zmienia się zapis pkt 9.14 b regulaminu z treści „za ołtarzem tabernakulum oraz scena Ostatniej Wieczerzy” na treść „za ołtarzem tabernakulum o wymiarach minimalnych 70 cm długość, 50 cm wysokość, 50 cm szerokość oraz scena Ostatniej Wieczerzy

28.02.2019
W związku układem świąt Wielkiej Nocy, celem zapewnienia wygody i poprawnego przebiegu składania prac konkursowych Organizator dokonał zmiany zapisów regulaminu na podstawie pkt 5.1 Regulaminu konkursu. Zmiana zapisów regulaminu dotyczy zakresu terminu składania prac konkursowych. Ustala się ostateczny, nieprzekraczalny termin na składanie prac konkursowych na dzień 24.04.2019 r. Pozostałe terminy nie ulegają zmianie.

 Pytania i odpowiedzi:

 1. Czy uczestnik Konkursu może w swojej pracy konkursowej zaproponować zmianę kształtu prezbiterium?
  ODP: Uczestnik Konkursu nie może zmieniać lokalizacji ołtarza, ściany ołtarzowej i modyfikować docelowo wykonanej posadzki kamiennej.

 1. Czy uczestnik Konkursu może w swojej pracy konkursowej zaproponować zmianę stylistyki, wykończenia i materiału ściany nawy bocznej dedykowanej Mężom Bożej Opatrzności?
  ODP: Uczestnik Konkursu może zaproponować zmianę stylistyki, wykończenia i materiału ściany nawy bocznej dedykowanej Mężom Bożej Opatrzności, z tym że już istniejąca zabudowa akustyczna ścian nawy bocznej nie jest przeznaczona do przebudowy. Istniejące wizerunki świętych są tymczasowe. Zatem uczestnik może proponować warstwy nakładające się na zabudowę akustyczną i w ten sposób zmieniać stylistykę, widoczny materiał itd. Należy zachować parametry akustyczne ścian.

 1. Czy uczestnik Konkursu może zaproponować w swojej pracy konkursowej kształt, kolor i materiał niezrealizowanych ustrojów akustycznych na podstawie schematów projektu akustyki wnętrza stanowiących załączniki w Konkursie oraz uwzględnić opracowanie rysunków warsztatowych w zakresie docelowej dokumentacji projektowej?
  Odp: Tak. Z tym, że propozycja musi zachować takie same parametry akustyczne jak zawarte w projekcie stanowiącym załącznik M4 – projekt akustyczny.

 1. Prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie projektu oświetlenia wnętrza, tzn.: czy uczestnik Konkursu powinien zaproponować w swojej pracy konkursowej nową aranżację oświetlenia oraz uwzględnić opracowanie kompletnego projektu oświetlenia w zakresie docelowej dokumentacji projektowej?
  ODP: Uczestnik powinien zaproponować wykorzystanie istniejącego oświetlenia oraz może zaproponować jego przebudowę i modyfikację.

 1. Prosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie załączonego schematu żaluzji, tzn.:
  – czy zastosowanie żaluzji w projekcie konkursowym jest obligatoryjne?
  – jeżeli tak, to czy jest podyktowane względami użytkowymi (nasłonecznienie, ogrzewanie, chłodzenie, akustyka), czy jedynie estetycznymi (oprawa okien, efekty świetlne)?
  Czy uczestnik Konkursu powinien zaproponować w swojej pracy konkursowej kształt, kolor i materiał żaluzji na podstawie schematów stanowiących załączniki w Konkursie?
  ODP: W projektowaniu okien uczestnik powinien uwzględnić hierarchię priorytetów. Najważniejsza jest hierarchia efektów świetlnych oraz ich symbolika. Zastosowanie żaluzji w projekcie konkursowym nie jest obligatoryjne. Zastosowanie żaluzji jest podyktowane względami użytkowymi (nasłonecznienie, akustyka). Można zaproponować kształt żaluzji na podstawie schematów lub własnego projektu, jednak spełniający funkcję taką samą jak zarysowana na schematach.
  W przypadku zastosowania żaluzji należy pokazać sposób należy pokazać sposób zintegrowania efektów praktycznych światła z określonym wyrazem artystycznym (także w przypadku witraży tradycyjnych).

 1. Czy istniejące relikwiarze są nienaruszalne?
  Odp: W ramach projektu konkursowego uczestnik powinien przedstawić sposób wykończenia ściany nawy bocznej dedykowanej Mężom Bożej Opatrzności – z uwzględnieniem relikwiarzy. W związku z planowanym umieszczeniem w ŚOB wielu relikwii, przy projektowaniu tego elementu należy kierować się zrozumieniem wpływu poszczególnych relikwiarzy na całość wnętrza.
 1. Czy dotychczasowe lampy i ich oprawy są nienaruszalne?
  Odp: Uczestnik może zaproponować modyfikację istniejących lamp i opraw.
 1. Czy można użyć do Drogi krzyżowej bocznych płaszczyzn filarów?
  ODP: Główna część stacji drogi krzyżowej powinna się znajdować na krótkim boku filara od strony nawy bocznej. Zamawiający dopuszcza użycie bocznych płaszczyzn filarów.
 1. Czy krzesła w nawie głównej są ostateczne – czy należy (lub można) projektować ławki albo siedziska?
  ODP: W nawie głównej nie przewiduje się ławek. Istniejące krzesła nie są ostateczne. Uczestnik może zaproponować system krzeseł własnego projektu. W przypadku projektowania krzeseł innych niż istniejące należy uwzględnić konieczność szybkiego opróżnienia Świątyni z krzeseł, sposób ich transportu i magazynowania.

23.05.2019
Organizator zdecydował o przesunięciu terminu ogłoszenia wyników konkursu i terminu otwarcia wystawy pokonkursowej na dzień 20 sierpnia 2019 r. Konkurs został rozstrzygnięty. Trwają analizy w zakresie technicznej możliwości realizacji nagrodzonych projektów.


Answers to questions and announcements of Contracting Authority
04.07.2018
8.06.2018 was the deadline for submitting questions to the Competition Rules (the Rules and Formal Attachments F1-F11). Please be informed that we have not received any questions in this field.


13.07.2018
In connection with point 5.1 of the Competition Rules, attorney- in-fact of the Archdiocese for the Competition Bp Rafał Markowski, on behalf of the Contracting Authority, have changed the regulations regarding the deadline for submitting applications to enter the Competition and other dates. The new schedule is presented in the table:

Time-limit for submitting applications to enter the Competition 30.09.2018
Sending notifications to participants that they are eligible to  enter the Competition and invitations to enter works for the Competition 10.10.2018
Deadline for those who are eligible to enter the Competition to submit questions about the substantive attachments to the Rules (Attachments nos. M1- M5) 25.10.2018
Date of publication of answers to questions about the substantive attachments to the Rules 20.11.2018
Time-limit for entering works for the Competition 20.04.2019
Announcement of the winners of the Competition 20.05.2019
Public announcement of the winners of the Competition, presentationof the winning entries 23.05.2019
Opening of a post-competition exhibition, payment of prizes 02.06.2019

Applications to enter the Competition that have been received by the Promoter’s Secretary of the Competition are considered as sent and will be examined in accordance with the settlements of the Competition Rules. Notifications to participants that they are eligible to enter the Competition and invitations to enter works for the Competition will be sent to participants until 10.10.2018. Until 30.09.2018 previously sent applications may be subject of additions and changes in accordance with point 18 of the Competition Rules.


03.10.2018
In connection with the question to annexes of the competition for drawings depicting dimensioned drawings of chapels, we publish the file KAPLICE _1.2.3.4.5.dwg, which becomes part of the documentation provided in the Competition

Podziel się: